Adam Krawczak

Adam Mirosław KrawczakTRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY OPARTY NA DIALOGU, STABILIZACJI I KONSULTACJI SPOŁECZNEJ

Dotychczas zrealizowałem:

W nowej kadencji będę pracował nad:

Infrastruktura gminy

  

- inwestycje z zakresu wodociągów i kanalizacji

- inwestycje drogowe

- inwestycje z zakresu zagospodarowania terenu

Wartość zadania

- dalszą poprawą dróg, chodników, placów

- troską o czystość i estetykę wiosek

- kontynuacją procesu kanalizacji i budową sieci wodociągowych

- wspieraniem działań związanych z budową sieci internetowej

 - 4.839.483 zł 

- 6.132.056 zł

- 542.516 zł

Bezpieczeństwo

 

- modernizacja strażnicy strażackiej w Wilkowie Polskim oraz doposażenie Straży Pożarnych

- budowa chodników, parkingów, placów do nauki jazdy na rowerze, skate parku i oświetlenia

- budowa i modernizacja placów zabaw

Wartość zadania

- poprawą bezpieczeństwa w Gminie: dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego itd.

- wspomaganiem Ochotniczych Straży Pożarnych

- poprawą stanu i bezpieczeństwa dróg gminnych

- 234.777 zł

 

 

 - 1.518.586 zł

  

-  210.000 zł

Oświata

 

- utworzenie dwóch Punktów Przedszkolnych

- rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych

- doposażenie szkół

Wartość zadania

- dbałością o poziom i jakość kształcenia

- zwiększeniem oferty zajęć pozalekcyjnych (sport, kultura)

- remontami i rozbudową szkół

- budową świetlic wiejskich

- 956.453 zł 
 

- 112.470 zł
 

- 190.500 zł

Działania społeczne

 

- aktywizacja społeczna

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

- organizacja spotkań kulturalno – integracyjnych dla mieszkańców gminy

Wartość zadania

- stworzeniem strategii rozwiązywania problemów społecznych

- utworzeniem Klubu Integracji Społecznej

- pozyskaniem funduszy zewnętrznych na finansowanie projektów zwiększających aktywizację społeczną

- 468.713 zł

- 2.148.906 zł

 

- 60.000 zł

 

W trakcie realizacji rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków za  5.534.364 zł oraz budowa wodociągu za  802.000 zł, a także budowa przeciwpowodziowej drogi do wału oraz innych dróg za 610.000 zł.

Zobowiązuje się do dalszego efektywnego pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (63 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=