Dam pracę
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Leoncinie
zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego
w wymiarze ½ etatu
 
 
 
1. Wymagania niezbędne:
a) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 b) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
c) niekaralność za umyślne przestępstwo.
 
2.Wymagania dodatkowe :
a) minimum roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym lub jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego;
b) znajomość przepisów prawa :  ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego.
d)znajomość problematyki prorodzinnej.
f) znajomość problematyki z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych.
b) Prowadzenie postępowań w zakresie przyznania świadczeń alimentacyjnych; windykacji nienależnie pobranych świadczeń a także zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
c) Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
d) Przygotowywanie list wypłat świadczeń alimentacyjnych;
e) Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń alimentacyjnych;
f) Obsługa programu informatycznego TT Alimenty.
 
4. Wymagane dokumenty :
a) Życiorys (CV).
b) List motywacyjny.
c)Dokument poświadczający wykształcenie.
d) Własne oświadczenie stwierdzające, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
e) Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ). 
f) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3, z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o pracę na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 11 września 2009 r.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Po upływie ww terminu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie poinformuje osoby spełniające wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie dla potrzeb ubiegania się o zatrudnienie,  zgodnie z ustawą z dnia 20 września 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 20008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Leoncinie
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=