Dodatkowy nabór do Projektu eLeoncin

Dodatkowy nabór do Projektu eLeoncin

 

We wtorek 9 września Urząd Gminy w Leoncinie ogłosił dodatkowy nabór uczestników do Projektu „eLeoncin – przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. Chętni mają czas do 19 września br.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 200 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 5 jednostek podległych i do 200 gospodarstw domowych gminy  Leoncin  oraz przeszkolenie 200 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Leoncin, którzy są zameldowani na terenie Gminy , a którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu, w szczególności: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do   uzyskania stypendiów  socjalnych, dzieci i młodzież ucząca się z  dobrymi wynikami w nauce, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby z grupy 50+.

Całkowita wartość projektu: 2.148.906,95 PLN Wartość dofinansowania:  2.148.906,95  PLN
Projekt jest realizowany w okresie od 26.05.2014 r. do 31.12.2015 r. Trwałość projeku - 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.

Projekt: „eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (144 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=