Spotkanie informacyjne eLeoncin

Spotkanie informacyjne eLeoncin


W czwartek 21 sierpnia 2014 r. o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Leoncinie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie naboru beneficjentów do Projektu „Leoncin – przeciw wykluczeniu cyfrowemu”
.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 200 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 5 jednostek podległych i do 200 gospodarstw domowych gminy  Leoncin  oraz przeszkolenie 200 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Leoncin, którzy są zameldowani na terenie Gminy , a którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu, w szczególności: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do   uzyskania stypendiów  socjalnych, dzieci i młodzież ucząca się z  dobrymi wynikami w nauce, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby z grupy 50+.

Całkowita wartość projektu: 2.148.906,95 PLN Wartość dofinansowania:  2.148.906,95  PLN
Projekt jest realizowany w okresie od 26.05.2014 r. do 31.12.2015 r. Trwałość projeku - 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.

Projekt: „eLeoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (116 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=