Wymagający obywatel - profesjonalny urzędnik
 Wymagający obywatel - profesjonalny urzędnik
 
Projekt "Wymagający obywatel - profesjonalny urzędnik" realizowany jest od października 2008r. do grudnia 2009r. Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"

Projekt realizowany jest we współpracy z siedmioma gminami: Raszynem, Izabelinem, Nadarzynem, Leoncinem, Baranowem, Młodzieszynem i Starymi Babicami.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym motywowania pracowników i profesjonalizacji obsługi w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

Gminy będące członkami partnerstwa położone są w sąsiedztwie Warszawy. Fakt ten przekłada się na dwa ważne problemy związane z zarządzaniem sprawami publicznymi, którymi chcemy się zająć, realizując projekt.

Istotą pierwszego problemu jest odpływ profesjonalnych pracowników urzędów gmin do innych miejsc pracy w Warszawie. Po zdobyciu doświadczenia w urzędach gmin, młodzi, zdolni ludzie często zmieniają pracę, wybierając lepiej płatne stanowiska w sektorze prywatnym lub w Urzędzie m. st. Warszawy. Podwarszawskie gminy nie mogą, ze względów finansowych konkurować z wymienionymi wyżej instytucjami podnosząc pensje. Dlatego też konieczne jest wypracowanie alternatywnych przewag urzędów gminnych, jako miejsc pracy. Przewagi te będą odnosić się do takich wymiarów zadowolenia z pracy jak przyjazna atmosfera, zespołowa praca, partnerskie relacje między pracownikami różnych szczebli.

Drugim ważnym wyzwaniem podwarszawskich urzędów są wymagający mieszkańcy. Bliskość Warszawy sprawia, że wiele osób dobrze wykształconych, zamożnych przeprowadza się z Warszawy do podwarszawskich miejscowości. Mieszkańcy o wysokim statusie społecznym charakteryzują się dużymi oczekiwaniami wobec urzędników gminnych szczególnie w zakresie jakości obsługi mieszkańców. Zamożni, dobrze wykształceni mieszkańcy mają wysokie oczekiwania dotyczące profesjonalności zarządzania sprawami lokalnymi, a w szczególności jej efektywności. Dobrze wykształceni mieszkańcy są zwykle biegli w znajomości prawa, szczególnie prawa administracyjnego, praw przysługujących obywatelom. Stąd niezwykle ważne jest, by urzędnicy gminni posiadali szerokie i aktualne wiadomości na temat treści, obowiązującej wykładni stosowania prawa. Można zatem powiedzieć, że napływ nowych mieszkańców o wysokim statusie społecznym sprawia, że podwarszawskie społeczności lokalne charakteryzują się większą świadomością obywatelską, co z kolei wymaga od urzędników większego profesjonalizmu i umiejętności budowania bardziej partnerskich relacji z mieszkańcami.

Uwzględniając opisaną wyżej diagnozę, projekt nasz ma przyczyniać się do realizacji następujących celów:

» Podniesienie kompetencji pracowników wyższego szczebla urzędów gminnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności motywowania pracowników, budowania zespołu, tworzenia przyjaznej atmosfery w pracy, tworzenia strategii doskonalenia i rozwoju pracowników, wspierania pracowników w tym, wzmacniania umiejętności radzenia sobie ze stresem.

» Profesjonalizacja pracowników urzędów gmin w zakresie obsługi wymagających mieszkańców.

» Profesjonalizacja pracowników urzędów gmin w zakresie komunikacji z mieszkańcami.

» Profesjonalizacja w zarządzaniu finansowym.

» Podniesienie kompetencji urzędników gminnych w zakresie procesów inwestycyjnych.

Projekt adresowany jest do pracowników urzędów gmin Raszyn, Baranów, Stare Babice, Nadarzyn, Leoncin, Izabelin, Młodzieszyn. Wszystkie są gminami wiejskimi. W szkoleniach, będących istotą projektu, wezmą udział pracownicy wszystkich szczebli wymienionych urzędów, także kadra zarządzająca.

By zrealizować postawiony sobie cel zamierzamy podjąć następujące zadania w projekcie:

Zadanie 1 - szkolenie podstawowe

Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji jak największej liczby urzędników poprzez przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do bardziej profesjonalnego wykonywania codziennych czynności. Szkolenie podstawowe będzie obejmowało następujące moduły tematyczne: Kodeks Postępowania Administracyjnego, procedura zamówień publicznych, prawo miejscowe i inne akty prawne, profesjonalna obsługa obywatela, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, szkolenie IT, E-urząd. Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów, doświadczonych w pracy z przedstawicielami administracji publicznej.

Zadanie 2 - szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne mają na celu przyczynienie się do podniesienia jakości obsługi mieszkańców i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie. Tematy szkoleń zostały wybrane podczas dyskusji sekretarzy gmin oraz pracowników Fundacji i dopasowane do rozwiązania kwestii problemowych. W ramach tego zadania realizowane są szkolenia bardziej branżowe, z następujących modułów tematycznych: komunikacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, zarządzanie jakością w urzędzie, zarządzanie projektami, zasady powierzania zadań własnych gmin spółkom, partnerstwo publiczno-prywatne, zagospodarowanie przestrzenne, zagadnienia finansowe m.in.: Program "płatnik" i "symfonia" , rozliczanie VAT itp. Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów, doświadczonych w pracy z przedstawicielami administracji publicznej.

Zadanie 3 - szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia dla kadry zarządzającej służą profesjonalizacji liderów społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji w zakresie komunikacji z otoczeniem, w tym wymagającymi obywatelami. Szkolenia te mają się przyczynić do lepszego zarządzania zadaniami urzędu w tym zakresie. W ramach tego zadania przewidujemy realizację szkoleń dla kadry zarządzającej z poszczególnych urzędów gmin z następujących tematów: public relations, budowanie relacji z mediami i otoczeniem, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie wiedzą w urzędzie oraz kształtowanie cech przywódczych kadry zarządzającej. Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych i doświadczonych w pracy z przedstawicielami administracji publicznej trenerów.

Zadanie 4 – wyjazdy studyjne

W celu wymiany doświadczeń między urzędnikami poszczególnych j.s.t. oraz wzajemnego uczenia się zorganizujemy 7 wyjazdów studyjnych (1 w każdej gminie). Celem takich spotkań jest możliwość lepszego poznania pracy poszczególnych urzędników w różnych urzędach, ich sukcesów ale też trudności. Każdy urząd zorganizuje 1 spotkanie, dotyczące dziedziny, w której zarządzaniu ma więcej sukcesów niż pozostałe gminy. 


 
 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (44 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=