XXIX sesja RG

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin


W środę 4 marca, odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin.
Na sesji obecny był również Starosta Nowodworski p. Krzysztof Kapusta, który z okazji 10-lecia powołania samorządu powiatowego wręczył Wójtowi Gminy Leoncin statuetkę za owocną współpracę na rzecz powiatu nowodworskiego.
Starosta udzielił również odpowiedzi na liczne pytania radnych oraz mieszkańców obecnych na sesji.
Pytania dotyczyły głównie kontynuacji budowy drogi powiatowej Grochale – Leoncin – Nowiny, budowy drogi w Górkach oraz sytuacji szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.
Mieszkańcy zgłosili również swoje uwagi dotyczące złego wykonania nawierzchni ulicy w Głusku.
W trakcie sesji, otrzymał zaświadczenie o wyborze na Radnego oraz złożył ślubowanie p. Michał Chmielarz - nowo wybrany na radnego w okręgu wyborczym nr 1 (Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość).
Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Józef Mosakowski.
Wójt omówił zadania podejmowane przez niego w okresie między sesyjnym. Wymienione tu zostały prace przygotowawcze do spisów powszechnych dla Głównego Urzędu Statystycznego, dalsze prace związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Michałów oraz Nowy Wilków.
Powiadomił również o zakupie wyposażenia do kilku sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Leoncinie (biurka, krzesła, szafy, gabloty, komputery) za kwotę 66 977,04 zł.
Wójt przypomniał również zgromadzonym, iż Gmina Leoncin we współpracy z gminami: Stare Babice, Nadarzyn, Raszyn, Baranów, Młodzieszyn oraz Fundacją Civis Polonus brała udział w przygotowaniu projektu Pt:” Wymagający obywatel – profesjonalny urzędnik” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na którego realizację pozyskana została kwota 963 750,00 zł. 
Pod koniec jego wystąpienia, obecni na sesji mieszkańcy Polesia, wystąpili z pytaniami dotyczącymi naprawy drogi przebiegającej przez ich miejscowość.
Po udzieleniu odpowiedzi na liczne zapytania, głos zabrała Radna Powiatu – p. Maria Jarząbek.
Pani Jarząbek przybliżyła zgromadzonym na sesji działania podejmowane przez Radę Powiatu.
W czasie sesji Przewodniczący Rady Gminy – p. Antoni Gruszka, zgłosił wniosek o powołanie Komisji Doraźnej, odczytał również pismo od Kampinoskiego Parku Narodowego oraz przekazał prośbę Kierownika Posterunku Policji w Leoncinie o pomoc finansową na zakup radiowozu dla Policji. Miałaby być to pomoc w wysokości 20 tys. zł.
Radni podjęli decyzję, że jeśli znajdą środki to pomocy takiej udzielą.
Radni przyjęli uchwały w sprawie:
- Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok,
- Uchylenia uchwały Nr XXIII/43/08 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XVIII/26/04 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 czerwca 2004 roku. 
Radni zdjęli z porządku obrad uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej we wsi Michałów na okres 10 lat.
Radni odrzuci następujące projekty uchwał:
- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Michałów 3,
- w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
- w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

 

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (56 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=