Zatwierdzenie awansu
Zatwierdzenie awansu


W środę 3 października 2012 r. odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia górnej stawki opłaty za usługi z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- w sprawie określenia metody opłaty oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin.
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin
- w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wincentówek w gminie Leoncin
- w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
- udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Leoncin przed sądami administracyjnymi,

Środowa sesja była bardzo ważnym dniem w karierze zawodowej trójki nauczycieli w gminnych placówek oświaty. P. Agnieszka Bratkowska, p. Beata Drozd i p. Piotr Marciniak po złożeniu uroczystej przysięgi przed wszystkimi zgromadzonymi na sesji, uzyskali dyplom nauczyciela mianowanego. Z tej okazji na sesji obecni byli też Dyrektorzy gminnych Zespołów Szkół – Jolanta Amine, Jacek Gzel, Irmina Tokarska-Iwaniuk. Dyplomy wręczył Wójt Gminy – Adam Krawczak.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.
Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest:
· spełnianie wymagań kwalifikacyjnych;
· odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
· zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

· I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, , (staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora)
· II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna - powołana przez organ prowadzący szkołę - ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Nauczyciel kontraktowy ma przydzielonego opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania egzaminacyjnego, w którym nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Zdanie egzaminu jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczycielowi, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną i spełnia pozostałe warunki, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Źródło: http://www.zsm.resman.pl

 

FABRYKA OBRAZU
Jarosław Mosakowski

Fabryka Obrazu
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (222 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=